Svatý Florián

Svatý Florián je patronem:

 • hasičů,
 • hutníků,
 • kominíků,
 • hrnčířů,
 • pekařů
 • a další profesí pracujících s ohněm.

Je také vzýván jako ochránce:

 • proti suchu,
 • ohni,
 • povodním,
 • válce
 • a neúrodě.

 

Život a pomoc křesťanům

Svatý Florián, neboli také Florián z Lorchu se narodil v roce 250 v rakouské obci Zeiselmauer-Wolfpassing a zemřel 4. května 304 v Lorchu. Byl katolickým světcem a také prvním rakouským mučedníkem.

Podobizna svatého Floriána.

Svatý Florián

Florián se narodil do vojenské rodiny a sám se ke konci 3. století stal vojenským úředníkem v Horních Rakousích. Dnešní území Rakouska do té doby patřilo římské provincii Noricum a císař Dioklecián tuto provincii připojil k Panonii.

Císař se pokoušel obnovit zacházející slávu římské říše, která v tu dobu byla zmítaná bídou a četnými konflikty. Prostý lid se v tuto nelehkou dobu obracel k víře a v křesťanském učení hledal útočiště. To se Diokleciánovi však nelíbilo, chtěl prosadit tradiční římské pohanství a zbavoval křesťany úřednických míst, propouštěl je z vojska a nechal pronásledovat kazatele.

Na základě čtyř protikřesťanských ediktů z let 303 a 304 dal ve městě Lauriacum (dnešní Lorch) dal zdejší místodržitel Aquilinus pozavírat a usmrtit mnoho křesťanů. Jakmile se to Florián, který byl také stoupencem křesťanské víry, dozvěděl, spěchal křesťanům pomoci.

 

Mučednická smrt

Po několika dnech byl zde však zatčen a během neustálého týrání jej nutili zapřít Krista. Legendy praví, že byl dvakrát bičovaný, a přesto se nepodařilo zlomit jeho víru. Proto mu prý ještě ze zad kleštěmi odtrhávali za živa maso, či dle jiné legendy jej stahovali z kůže.

Soud nevzal ohledy ani na jeho vojenské zásluhy a bezúhonný život a odsoudil ho k smrti. Kati mu 4. května 304 přivázali ke krku mlýnský kámen a poblíž římské osady Lauriacum (dnes Lorch) jej svrhli ho do řeky Emže, ve které se utopil.

Jeho tělo bylo nalezeno u skály mladou křesťankou Valerií, která vystrojila Floriánovi pohřeb na území svého statku. Nad hrobem sv. Floriána vystavěli biskupové v 8. století kanonický klášter s kostelem sv. Floriána. Zde se také doposud nachází mlýnský kámen, který byl vytažen z Emže.

Jeho kosterní pozůstatky byly později přeneseny do Říma, Krakova a jejich část získal i Karel IV. do chrámu sv. Víta v Praze.

 

Patron hasičů, ochránce před ohněm

Některé relikvie sv. Floriána jsou umístěny i v dalších českých městech, například v Olomouci u sv. Václava a v Havlíčkově Brodě. Často se svatý Florián také objevoval na obecních pečetích, na věžích, městských branách, zvoničkách i hospodářských staveních.

Nejčastěji je Florián zobrazován jako římský voják s korouhví v ruce, jak z nádoby v druhé ruce hasí hořící dům, kostel nebo hrad.

Patronem hasičů a ochráncem proti požárům se stal pravděpodobně až v 15. století, a to nejspíše proto, že vodou, ve které byl utopen, se hasí požáry.

 

Zajímavosti v lidové slovesnosti

Jedna z posledních tradic na našem území týkající se svatého Floriána pochází z Hané, kde ještě na začátku první poloviny 20. století hlásil ponocný: “Chval dobrý duch Hospodina i Ježíše, jeho Syna. Odbila desátá hodina, milý svatý Floriáne, tohoto městečka patrone, chraň nás od ohně.”

V němčině doposud existuje tzv. Princip svatého Floriána, který popisuje úsloví: “O heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd andre an,” což znamená: “Ó svatý Floriáne, ušetři můj dům, zapal jiný”.

 

Mince svatého Floriána

Česká mincovna vytvořila novou řadu zlatých mini mincí, která se věnuje patronům. Prvním z nich je právě svatý Florián. Autorem mince věnované svatému Floriánovi je nadaný mladý medailér David Kružliak.

Zlatá mince Patroni - Svatý Florián proof

Zlatá mince Patroni – Svatý Florián proof

Na reverzní straně mince je vyobrazený svatý Florián v typické uniformě římského vojáka s praporcem. Ve své pravé ruce drží vědro s vodou, kterým hasí hořící budovu. Česko-anglický opis uvádí světcovo jméno: SV. FLORIÁN – ST. FLORIAN.

Tato mince je velmi oblíbeným darem pro všechny hasiče, kominíky, hutníky, hrnčíře či pekaře a symbolizuje ochrannu a bezpečí při vykonávání těchto profesí. Je umístěna v dvojjazyčném blistru, který působí reprezantativně například ve formě dárku či talismanu.

Dvojjazyčné balení zlaté mince Svatý Florián

V září 2018 vychází další mince ze série Patroni – svatá Barbora, která je ochráncem horníků, dělostřelců či pyrotechniků.

Share this Post